Ubezpieczenia żywiec

Ubezpieczenie komunikacujne Odpowiedzianosci Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów – OC – ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami  ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

Konsekwencją niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC jest opłata na rzecz  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wysokość opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia  jest corocznie podawana do publicznej wiadomości przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłaty wylicza  się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w danym roku kalendarzowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004r. Nr 200 poz.1679 z późniejszymi zmianami).

Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu
 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej:
 • gdy okres przerwy nie przekracza trzech dni20% opłaty
 • gdy okres przerwy nie przekracza czternastu dni 50% opłaty
 • gdy okres przerwy przekracza czternaście dni – 100% opłaty

Wysokość opłat w 2015 r.:


Gradacja opłaty

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie budynków rolniczych

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

 

 

175,00PLN

 

 

440,00PLN

100%

3500,00PLN

5250,00PLN

580,00PLN

50%

1750,00PLN

2630,00PLN

290,00PLN

20%

700,00PLN

1050,00PLN

120,00PLN


Organy obowiązane/uprawnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia obowiązku ubezpieczenia
 • Policja
 • Organy celne
 • Straż Graniczna
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem trzech lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty oraz uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej opłaty (bieg przedawnienia biegnie na nowo), a także wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach o ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia (okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania) i zawieszenie postępowania egzekucyjnego (okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego).

Należy pamiętać, że wniesienie opłaty karnej nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami)

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Autocasco (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)
Zielona Karta (ZK)
Zgłoszenie szkody
Obowiazki zbywcy pojazdu
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego