Ubezpieczenia żywiec

Obowiązki zbywcy pojazdu

Przepisy ustawy z 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami) nakładają na zbywcę określone obowiązki. Przede wszystkim posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia własności tego pojazdu i o danych aktualnego posiadacza pojazdu. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie czternastu dni od dnia przeniesienia prawa własności. Przepisy ustawy wskazują wyraźnie, jakie dane powinno zawierać powiadomienie. Są to:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (w przypadku osób fizycznych, o ile został nadany)
lub
- nazwa, siedziba i numer REGON (w przypadku firm)

Konsekwencją niedopełnienia ustawowego obowiązku jest fakt, ze posiadacz pojazdu, który przeniósł prawo własności (zbywca), ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu (na którego przeniesiono prawo własności pojazdu (nabywca), za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia własności do dnia powiadomienia o przeniesieniu prawa własności pojazdu.
Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy pojazdu.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami)

Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Autocasco (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)
Zielona Karta (ZK)
Zgłoszenie szkody
Obowiazki zbywcy pojazdu
Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego